Administrátorské a organizační záležitosti LtK - Armádní literární klub

Armádní literární klub
Oficielní stránky internetového armádního literárního klubu
Přejít na obsah

Administrátorské a organizační záležitosti LtK

USTAVUJÍCÍ LISTINA
 
ARMÁDNÍHO LITERÁRNÍHO KLUBU
 
Sdružení ¨(Spolku) Rehabilitovaných Vojáků
 
 Záměr ustavení kulturní součást Sdružení
 
Při ustanovení  klubu se zakládající členové ÚzO VSR Praha střed, vedeni snahou prospět kulturním potřebám vojáků mimo aktivní službu, KTEŘÍ BYLI NEPŘÍZNÍ OSUDU EXISTENČNĚ POSTIŽENI V LÉTECH 1948-1989 a utrpěli politickou, sociální a psychickou úhonu, se po zvážení dohodli a dospěli k záměru, vytvořit platformu pro kreativní činnosti formou volného „sdružení“ jedinců ze souboru těchto osob ( bývalých vojáků) pod názvem „Literární klub (kruh) Vojenského Sdružení Rehabilitovaných - Praha 1,3,6,9“ ve výhledu i v gesci[1] MO ČR.
 
Aktivní činností LtK by tak mohlo být dosaženo vytčeného cíle - poskytování permanentní psychosociální podpory osobám, stojícím mimo armádu, avšak ve stálém sepětí s ní. Neboť „jednou voják, provždy voják“. Z této podstaty lze těžit posílení, dnes tolik potřebného a podceňovaného pocitu vlastenectví. V tomto smyslu by tento proces prospěl i Armádě
 
Se záměrem založení LtK seznámil předseda ÚzO Praha střed KR VSR Praha, která vzala ustanovení LtK na vědomí s tím, že proti činnosti klubu v rámci VSR Praha není námitek. Obdobně ředitel klubu podrobně informoval předsedu PVSR , který vyjádřil podporu činnosti LtK využití webových stránek VSR.  
 
                                          Předseda ÚzO Praha střed a člen vedení LtK
                                          plk.vv. ing. Karel Nedvídek
                                          Ředitel LtK plk.vv. PhDr. Jaroslav Sýkora
                                          Člen vedení LtK
                                          plk v.v.  ing. Maxmilián Sperling
                                          mjr.v.v. Jiří Russ

____________________
[1] Slovo: gesce. Význam: pověření k výkonu určité činnosti. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. gescemi, gescích, gescím, gescí, gesci, gesce ..
 
 
Představa o činnosti kulturní součásti Sdružení
 
(přílohy)
 
1
 
Kulturní součást SRV (Prahy 1,3,6,9) je pojímána jako dobrovolná kulturní složka ÚzO, zabývající se ad hoc činností pro obohacení života svých členů v postproduktivním věku mužů i žen. Vychází ze známé skutečnosti, že v období ubývajících fyzických i duševních sil člověka, odpojení od pracovních a společenských týmů, ve kterých celý produktivní život žil, prožíval radosti i strasti služby, rodinného života, kulturní a sportovní životní náplně, rodičovské péče, se dostavují jistá traumata, pocity životní nenaplněnosti a také jednoho z největších nebezpečí – pocitu nudy. Tyto všechny okolnosti v podstatě ukracují život, nebo jej alespoň činí trudným. Jistěže ne u všech osob seniorského věku, ale lze tvrdit zcela oprávněně, že u značného počtu.
 
Tato východiska opravňují dosáhnout správnost tvrzení, že poskytnutím vhodné platformy ne-li již pro rozvoj, tedy alespoň pro udržení psychických a fyzických sil je možné zajistit náhradní saturací lidských potřeb[2]. Za takové můžeme v našem případě považovat potřeby kulturní, sdružování, seberealizace atd, atd. Proto jsou navržena občasná setkání za účelem přátelských diskusí nad aktuálními životními problémy jedinců, skupin i společnosti, po přednášky na vybraná témata, která by vyhlásila „redakční rada“, složená z členů ÚzO. Nedílnou součástí činnosti klubu je tvůrčí činnost publicistická. Je znám značný počet případů, ve kterých až dosud lidé píší své vzpomínky, které však zůstávají navždy skryty před očima společnosti, ačkoliv mají svojí doslova literární hodnotu beletrijní i poetickou. Vyplývá to již z děl publikovaných, ale co jich zůstává skryto v zásuvkách psacích stolů, aby nakonec skončily ve stoupě. Týká se to i videozáznamů dokumentárních i hraných. Rovněž sbírek fotografií, kreseb, grafik, maleb, rukodělných prací a dalších produktů lidských aktivit. Pravda, nelze se vyhnout námitkám o „spisovatelské kvalitě“, úrovni uvedených lidských aktivit. Ale při dobré snaze, lze vybrat takové, které splňují publikační hledisko, a snesou zveřejnění na webových stránkách VSR, by byla splněna základní podmínka, výše deklarovaná – přispět ve formě psychosociální podpory lidem, kteří již pro společnost své vykonali.
_____________________
[1] Maslow, Teorie lidských potřeb
2
 
Právní opora k ustavení klubu ve Stanovách SRV
 
Čerpáno z dokumentu:
 
Stanovy Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky platné znění 2016.
Tento návrh k ustavení podskupiny ÚzO SVR je plně v souladu s jednotlivými články Stanov.
Návrh je v souhlase s čl. l, 2[3](6,7,8), 3[4],4[5] (13,14), 5, 6, 7[6] (25), 8[7] (28), 14[8] (59,60,61),17[9]
Ze všech výše uvedených důvodů je úmysl ustavit v ÚzO 1,3,6,9 podčleněný soubor osob v rámci citovaného Literárního Klubu plně v souladu s platnými stanovami SRV .
 
V Praze dne 16. 2. 2017,
 
po interním schválení 31. 3. 2017
 
 

[3] Nástin ustavení klubu je plně v souhlase s odstavci čl.2, neboť jeho posláním je (odst.6) „Pomáhat svým členům v uspokojování jejich sociálních, zdravotních, kulturních, sportovních a společenských potřeb a umožnit jim pravidelná setkávání na společných akcích. Dále (podle odst. 7) „Propagovat významnou účast čs vojáků…atd,. Dále (podle odst. 8) „“přispívat k výchově mladé generace.
[4] Nástin je v souhlase též s čl.3 v plném znění, zejména s odst. 9 o podpoře klubové činnosti ze strany MO…, odst. 10 o využívání web stránek SRV, odst. 11 a 12.
[5] V souhlase s ustanoveními Stanov VSR
[6] V souhlase s ustanoveními Stanov VSR
[7] V souhlase s ustanoveními Stanov VSR
[8] V souhlase s ustanoveními Stanov VSR
[9] Nástin vychází z ustanovení čl.17, odst. 65 o platnosti Stanov nejméně do roku 2018
 
 


Návrat na obsah